عمر مفید طولانی. این سهولت حمل و نقل و فروش فراهم می کند. هزینه ارزان ایجاد بسته. زردی شکل محصول می باشد.

محصولات ترشح درخشندگی و شفافیت می دهد. این باعث می شود تبلیغات کالا یا شیوه ای اقتصادی شرکت می باشد. برای بسته بندی عملی یک راه حل کم هزینه سریع است.

FTK Etiket & Ambalaj

Fabrika Akçaburgaz Mah. 40. Sokak No: 9 3456 Esenyurt / İstanbul Ambalaj Bölümü İkitelli Sinpaş İş Modern San. Sit. J. Blok No:1 Başakşehir Phone:0212 698 9820 e-mail:ftk@ftkambalaj.com.tr

Bilgilendirme

© 2016 FTK Etiket & Ambalaj /// Tasarım ve Altyapı Ajans İZ