برچسب بدن آستین، ایجاد یک منطقه گسترده ای از استفاده از این محصول به ارائه اثر مورد نظر به رنگ های قابل توجه و طرح داده می شود.

رطوبت، آب، روغن و گرد و غبار عنوان بی ریا، کند تاثیر بصری خود را از دست نمی.

آستین بدن در تولید PVC، PET و OPS فیلم استفاده می شود.

FTK Etiket & Ambalaj

Fabrika Akçaburgaz Mah. 3038. Sokak No: 9 3456 Esenyurt / İstanbul Ambalaj Bölümü Selahattin Eyyubi Mah. 1623 Sk. No:1 Esenyurt / İstanbul Phone:0212 698 9820 e-mail:ftk@ftkambalaj.com.tr

Bilgilendirme

© 2018 FTK Etiket & Ambalaj /// Tasarım ve Altyapı Ajans İZ