برچسب تصویر از نام تجاری امروز است. برچسب خوب باید خود را در یک زمان بسیار کوتاه را بیان کنند.

FTK Etiket & Ambalaj

Fabrika Akçaburgaz Mah. 40. Sokak No: 9 3456 Esenyurt / İstanbul Ambalaj Bölümü İkitelli Sinpaş İş Modern San. Sit. J. Blok No:1 Başakşehir Phone:0212 698 9820 e-mail:ftk@ftkambalaj.com.tr

Bilgilendirme

© 2016 FTK Etiket & Ambalaj /// Tasarım ve Altyapı Ajans İZ