عمر مفید طولانی. این سهولت حمل و نقل و فروش فراهم می کند. هزینه ارزان ایجاد بسته. زردی شکل محصول می باشد.

استفاده چند منظوره زیست تخریب پذیر. بازدهی بالا. اثر پوستی ثانویه. کراس لینک چقرمگی بالا در فیلم است. شایر شرینک نرم. مه چراغهای جلو، تنفس خود را کنترل، فیلم سوراخ می تواند تنفس، ممکن است اثرات، پوشش الکترواستاتیکی منحرف سازد.

FTK Etiket & Ambalaj

Fabrika Akçaburgaz Mah. 3038. Sokak No: 9 3456 Esenyurt / İstanbul Ambalaj Bölümü Selahattin Eyyubi Mah. 1623 Sk. No:1 Esenyurt / İstanbul Phone:0212 698 9820 e-mail:ftk@ftkambalaj.com.tr

Bilgilendirme

© 2018 FTK Etiket & Ambalaj /// Tasarım ve Altyapı Ajans İZ