درست شارژ شکل، در یک راه خوب اطراف این فیلم، یک شکل غیر یکنواخت قرار دادن واحد، آن را ممکن است دوام در برابر حفاری مورد نیاز ندارد.

حتی در اندازه کوچکتر از یک به طور منظم بارهای پالت شکل ممکن یک فیلم با دوام تر است. سیستم های کشش از پیش در تجهیزات جدید، مشکلات شکل بار را می توان به برخی کاهش می یابد. نوع تجهیزات مورد استفاده برای استفاده از این فیلم نیز نقش مهمی را در انتخاب فیلم بازی می کند. بیشتر ماشین آلات کنندگان پیش کشش، سیستم استفاده می شود نرخ نرم افزار در نظر فشار اعمال شده به فیلم است و بار فیلم های متعدد ترجیح داده می شوند.

FTK Etiket & Ambalaj

Fabrika Akçaburgaz Mah. 3038. Sokak No: 9 3456 Esenyurt / İstanbul Ambalaj Bölümü Selahattin Eyyubi Mah. 1623 Sk. No:1 Esenyurt / İstanbul Phone:0212 698 9820 e-mail:ftk@ftkambalaj.com.tr

Bilgilendirme

© 2018 FTK Etiket & Ambalaj /// Tasarım ve Altyapı Ajans İZ